Dopravní studie

Dle sdělení ÚMČ Praha - Kolovraty víme, na kolik nás přišla dopravní studie.

"dopravní studie Kolovrat z roku 2012, která je zveřejněna na webových stránkách MČ, byla pořízena dle sdělení finančního oddělení ÚMČ ua 237 tis. Kč."

 

Pokud si studii prolistujeme, zjistíme, že textová část obsahuje pouze 25 stran textu, který má alespoň částečnou informační hodnotu, k tomu pak můžeme připočítat 15 stran příloh. Vychází nám tedy, že každá strana nás přišla na cca 5900,- Kč.

 

Ohodnocení kvality dopravní studie za nás napsal ve svém otevřeném dopise (ze dne 25.5.2013) bývalý starosta Kolovrat  ing. Marek Ovečka:

Pan starosta nám sdělil, že byla společností D-plus vypracována dopravní studie, která řeší všechny zásadní dopravní problémy Kolovrat a bude po schválení příslušnými orgány základem dopravních řešení v Kolovratech. V rozporu s tímto prohlášením konstatovala stavební komise na svém zasedání dne 14.5.2013, že studie vykazuje neúplně a nekonkrétní zadání, není známý konzultant ze strany MČ a zřejmě žádný nebyl, a její závěr je zcela nekoncepční. Ve studii není jediná reálná a opodstatněná a projednaná úprava dopravního řešení a její význam je pro Kolovraty nulový. K tomu dodávám, že se jedná o zbytečně utracené peníze.

 

Dopravní studie

04.07.2014 09:51
Dle sdělení ÚMČ Praha - Kolovraty víme, na kolik nás přišla dopravní studie. "dopravní studie Kolovrat z roku 2012, která je zveřejněna na webových stránkách MČ, byla pořízena dle sdělení finančního oddělení ÚMČ ua 237 tis. Kč."   Pokud si studii prolistujeme, zjistíme, že textová část...
05.06.2014 22:19
Citace ze studie: Po vyhodnocení nehodových lokalit v oblasti Kolovrat a návrzích okružních křižovatek se studie  zabývá  možností  zklidnění  a  zvýšení  bezpečnosti  v  mezikřižovatkových  úsecích. V tomto ohledu je důležité zaměřit se na...
05.06.2014 21:19
Citace ze studie: Území Lipany se nachází jižně od území Kolovrat. Tyto dvě území v současnosti spojuje silnice III. třídy. I přes skutečnost, že jsou tyto dvě území od sebe vzdáleny cca 900 m nejsou propojeny žádnou komunikací pro chodce. Lidé, kteří nevyužijí dostupnou městskou dopravu případně...
05.06.2014 20:19
Citace ze studie: V rámci studie bylo navrženo řešení umístění nových autobusových zastávek. Hlavním záměrem  při  návrhu  zastávek  bylo  vytvoření  nových  zastávkových  bodů  pro  stávající autobusové linky řady 3xx (364, 382, 383, ...), které...
05.06.2014 18:57
Citace ze studie: Okružní křižovatka ul. K Poště - K Říčanům Dle údajů dopravních nehod byly v letech 2007-2011 na této průsečné křižovatce evidovány 4 dopravní nehody. Předkládaný návrh uvažuje se stavební úpravou stávající křižovatky do podoby křižovatky okružní. Vzhledem  k ...
04.06.2014 23:08
Citace ze studie: Oblast Na Července Studie navrhuje stavebními úpravami převést stávající dopravní režim komunikace Na Parkáně do režimu zóny 30. Touto změnou dojde k celkovému zklidnění dopravy v komunikaci na základě vytvoření šikan a zpomalovacích prahů na vjezdech do ulice. Součástí změny je...
04.06.2014 19:18
Citace ze studie: Oblast Na Července Většina stávajících komunikací v oblasti je obousměrných. Výjimku tvoří severní větev na křižovatce ulic Mírová-Za Podjezdem a Albíny Hochové a jižní cíp ulice Meduňková po křižovatku s ulicí Na Července. Vzhledem k místním poměrům na silniční síti a také s...
01.06.2014 14:50
Citace ze studie: Princip návrhu systému zón placeného stání v Kolovratech vychází z potřeby eliminovat vznik tzv. "živelného" P+R. V ranní dopravní špičce dochází k rychlému obsazení parkovací plochy u žel.  zastávky  Praha-Kolovraty,  kdy  řidiči  využívají ...

Kontakt

Sousedé 2014
103 00 Praha - Kolovraty
info@sousede2014.cz