Vedení 400 kV

V naší městské části se chystá další liniová stavba, a to upgrade vedení vysokého napětí na výrazně vyšší přenosovou kapacitu s napětím 2x 400 kV. Současné stožáry VN majjí výšku ca 34 metrů, nové budou dosahovat výšky min. 46 metrů.

V současné době je záměr stavby ve stádiu zpracování a schvalování posudků. Do posudku o vlivech záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ na životní prostředí je možné nahlédnout v podatelně Úřadu městské části Praha – Kolovraty v úřední dny nebo v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Náš postoj

  • výstavbě zdvojeného vedení 400 kV se v prostoru mezi Lipany a Kolovraty nevyhneme
  • je nezbytné se zaměřit na prosazení a udržení maximálních opatření, které pomohou odstínit negativní dopady provozu stavby na životní prostředí v Kolovratech
  • je nezbytné se zaměřit na zvýšený dohled v průběhu stavby tak, aby stavba co nejméně ovlivnila životní prostředí v Kolovratech
 
 

Hodnocení vlivu a připomínky MČ Praha-Kolovraty

Za MČ Praha-Kolovraty nebyl v průběhu řízení vzneseny žádné připomínky!

Je to dobře ?

Vedení 400 kV

31.01.2020 11:43
  „Během uplynulých let došlo k rozšíření rozvodny Chodov o 3. transformátor, což umožnilo přenášet významně vyšší výkon do oblasti pražské aglomerace. Tento fakt zároveň klade vyšší nároky na spolehlivost tohoto napájecího uzlu, což bylo dalším neméně důležitým aspektem realizované...
25.06.2016 15:46
Rozbory vývoje bilancí v pražské aglomeraci ukazují (při respektování maximálního počtu 3 transformátorů ve stanici) na potřebu nového napájecího bodu po roce 2020. Proto se společně s PRE, a.s. pro zajištění spolehlivé dodávky do hlavního města plánuje výstavba nové napájecí stanice...
09.11.2014 09:24
Na základě oznámení záměru, dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí SOUHLASNÉ STANOVISKO k záměru „V415 Čechy Střed – Chodov –...
18.10.2014 09:18
Dne 2. 5. 2013 obdrželo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu. Dne 17. 5. 2013 byl na MŽP doručen potřebný počet paré oznámení záměru. Dne 20. 5. 2013 MŽP rozeslalo oznámení záměru dotčeným územním samosprávním celkům a dotčeným...
25.05.2014 09:59
Základní a nutnou podmínkou je, aby záměr neohrožoval zdraví obyvatel. Při výstavbě a provozu nadzemního přenosového vedení elektrické energie lze předpokládat výskyt přímých a nepřímých vlivů na obyvatelstvo. V daném případě přichází v úvahu zejména vliv elektromagnetického pole...
24.05.2014 09:40
Přírodní rezervace Mýto Přírodní rezervace Mýto je nejzachovalejší a nejcennější údolní partií přírodního parku Rokytka. Předmětem ochrany je přirozeně meandrující koryto Rokytky v recentních náplavech a oglejených nivních uloženinách spolu s lesními porosty na výchozech...
24.05.2014 09:14
Vstupní údaje Jmenovité napětí: 400 kV Maximální proud: 2 500 A Fázového vodiče: 3 x 490-AL1/64-ST1A Zemní lana: 2xAlFe185/31 Typ stožáru: Donau (celková výška 46 m)   Závěr Bylo provedeno posouzení vedení 2x400 kV typ Donau s ohledem na hygienické požadavky Nařízení vlády č.1/2008 Sb....
18.05.2014 09:22
Účelem zdvojení stávajícího vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V415 TR Čechy Střed – TR Chodov je zvýšení přenosového profilu mezi transformovnami z důvodu vyvedení nových a rekonstruovaných zdrojů elektrické energie zaústěných do transformoven. Součástí záměru...

Kontakt

Sousedé 2014
103 00 Praha - Kolovraty
info@sousede2014.cz