Územně analytické podklady hlavního města Prahy (ÚAP) slouží jako zdroj při plánování rozvoje území, včetně přípravy územního plánu města a dalších dokumentací. Je to aktuální popis města, na kterém lze sledovat jeho postupný vývoj. Podklady charakterizují významné hodnoty města, limity i možnosti jeho dalšího rozvoje. Kromě prostorových vztahů ÚAP zohledňují také ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty nebo úroveň životního prostředí. To vše totiž se změnami ve městě úzce souvisí.

3. aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2014 byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 26. 3. 2015.

Územně analytické podklady jsou zdrojem cenných informací pro urbanisty, politickou reprezentaci, stavební úřady i pro každého zájemce o informace o městě.

Kromě textů, analýz a schémat ÚAP obsahují i tabulky a výkresy. Podklady jsou aktualizovány a vydávány každé dva roky (od roku 2008).

ÚAP obsahují zejména informace o dopravě, životním prostředí, technické infrastruktuře, obyvatelstvu, ekonomice města a o cílech udržitelného rozvoje měst.

 

Části ÚAP


V souvislosti s novými Pražskými stavebními předpisy (PSP) byly zveřejněny prostorové informace s vazbou na některá ustanovení PSP. Naleznete je zde.

Územně analytické podklady

15.03.2015 20:34
  V souvislosti s novými Pražskými stavebními předpisy (PSP) byly zveřejněny prostorové informace s vazbou na některá ustanovení PSP. Naleznete je zde. Územně analytické podklady jsou zdrojem cenných informací pro urbanisty, politickou reprezentaci, stavební úřady i pro každého zájemce o informace o městě. Kromě textů, analýz a schémat ÚAP obsahují i tabulky a výkresy. Podklady jsou aktualizovány a vydávány každé dva roky (od roku 2008).   ÚAP obsahují zejména...
15.02.2015 20:32
  Územně analytické podklady hlavního města Prahy (ÚAP) slouží jako zdroj při plánování rozvoje území, včetně přípravy územního plánu města a dalších dokumentací. Je to aktuální popis města, na kterém lze sledovat jeho postupný vývoj. Podklady charakterizují významné hodnoty města, limity i možnosti jeho dalšího rozvoje. Kromě prostorových vztahů ÚAP zohledňují také ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty nebo úroveň životního prostředí. To vše totiž se změnami ve městě úzce...
25.01.2015 20:29
  Účel dokumentu Dokumentace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy je zamýšlena jako podklad pro přípravu nástrojů a politik pro ovlivňování rozvoje území. Územní rozvoj je v pojetí českého práva ovlivňován zejména pomocí regulace fyzických změn v území - s využitím nástrojů územního plánování. Vedle toho ovlivnění rozvoje a zejména chování jeho jednotlivých aktérů je možné dosáhnout také celou řadou dalších nástrojů na úrovni veřejné správy, zejména místních strategií a politik,...
11.01.2015 20:26
  Nezbytnost přednostního zpracování územně plánovacího podkladu pro dokumentaci Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy byla důvodem pro zpracování Územně analytických podkladů hl. m. Prahy ve dvou úrovních. Výstupem první úrovně jsou Územně analytické podklady hl. m. Prahy - kraj, které byly zpracovávány v období březen - říjen 2007. Ve druhé fázi, jejíž realizace se předpokládá v roce 2008, budou pořízeny podrobné podklady pro úroveň obce. V rámci dalších dvouletých aktualizačních cyklů...
Záznamy: 1 - 4 ze 4

Územně analytické podklady hl. m. Prahy (ÚAP) byly zpracovány na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 373 ze dne 20. 3. 2007 a projednány v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 29. 1. 2009 usnesením ZHMP č. 23/28. Jedná se o územně plánovací poklad podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. předkládající podklady pro rozbor a samotný rozbor stavu a vývoje jednotlivých tematických oblastí a vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelnosti rozvoje.
Vzhledem ke specifické pozici hl. m. Prahy, plnící roli samosprávného územního celku kraje a zároveň obce, je nezbytné v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. zajistit zpracování Územně analytických podkladů tak, aby umožňovala plnit úlohu územně plánovacího podkladu jak pro koncepční dokumentace celoměstského charakteru, tak pro územně plánovací dokumentace podrobné. V roce 2008 byly projednány Zastupitelstvem hl. m. Prahy Územně analytické podklady pro úroveň kraje - usnesením ZHMP č. 14/30, které se staly podkladem pro návrh Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.
V souladu s §4 odst. 5. vyhlášky č. 500/2006 Sb. bylo toto dílo návazně doplněno a zpodrobněno tak, aby mohlo být také podkladem pro podrobnější územně plánovací dokumentace, zejména územního plánu. Výsledkem jsou Územně analytické podklady hl. m. Prahy, sdružující úroveň obce i kraje a plně nahrazující předchozí krajský dokument.

 

Kontakt

Sousedé 2014
103 00 Praha - Kolovraty
info@sousede2014.cz