Voda a Říčanka

 

Cílem je vytvořit příjemné prostředí pro běžný život, relaxaci i aktivní odpočinek.

Chceme

  • Věnovat se stavu Říčanky
    • sledovat čistotu Říčanky
    • ve spolupráci s obcemi proti proudu zlepšit čistotu Říčanky
    • vymyslet a případně zrealizovat protipovodňová opatření

Výsledky měření kvality vody za roky 2010-2014 ke stažení (pdf)

 

Kam se obrátit?

Odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení péče o zeleň

Zajišťování správy drobných vodních toků - Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1

Ing. Richard Polifka 236 005 818, richard.polifka@praha.eu

  • kontrola správy vodních toků oblast JIH ( povodí Botiče, Kunratického p., Libušského p., Cholupického p., Komořanského p.)
  • zástupce hl. m. Prahy jako investora vodohospodářských staveb na vodních tocích a nádržích
  • koordinátor generelů vodních toků

Lesy hl. m. Prahy, Středisko vodní toky - POHOTOVOST : 777 719 009

 

Další podklady na téma Voda a Říčanka

11.03.2018 08:22
  Koryto Říčanského potoka při ulici Mikova bylo v mínulosti místně stabilizováno panelovým opevněním. Historicky zde bývala přímo na potoce dokonce malá vodní plocha s jakýmsi jízkem, která byla bagrována a čištěna. Po zrušení této stavby se koryto zaneslo cca 500...
08.06.2016 11:36
  Znečištěné a narušené koryto Říčanského potoka v místě nedostavěné věznice v Říčanech je již minulostí. Na jaře totiž probíhá akce zaměřená na revitalizaci potoka včetně vytvoření meandrů a zajištění protipovodňového opatření. Projekt financovaný z Operačního programu životního prostředí...
10.04.2016 11:43
  Hydrologická data, standartní N-leté vody, byla objednána od ČHMÚ ve vybraných profilech dle ČSN 75 1400. Data byla pořízena dne 22.4.2013. Tabulka - N–leté průtoky (QN) v m3.s-1  Hydrologický profil Číslo hydrologického pořadí Plocha povodí...
02.08.2015 08:19
Podobně jako je voda jednou z podmínek samotného života, zcela nenahraditelnou úlohu má i v našich sídlech. Řada měst vznikla právě v přímé návaznosti na přirozený vodní zdroj a možnosti obživy, které nabízel. Vedle mnoha užitkových funkcí, jež má voda ve městech i dnes, narůstá...
12.07.2015 09:32
  Informace k úseku 6,35 - 7,32  km přítoku Pitkovický potok:  Podrobná situace - Q100, Q20, Q5 situace č. úsek v km Q100, 20, 5 11 0,0 - 1,80  pdf 12 1,80 - 2,55 pdf 14 2,55...
10.05.2015 08:16
Říčanský potok, profil 13/3 – před soutokem s Rokytkou je od roku 2010 zahrnut nově do monitoringu kvality povrchové vody horního povodí Rokytky. V období 2012-2013 nebyla nad profilem 13/3 – Říčanský potok hlášena žádná havárie. Povrchová voda Říčanského potoka obsahuje poměrně velké množství...
25.03.2015 13:23
  V polovině března začala oprava Mlýnském rybníka v Říčanech. Příštích 7 měsíců proběhne rekonstrukce hráze, výpusti a odbahnění nádrže. Jednu z největších investičních akcí, kterou město vysoutěžilo za částku přes 36 milionů korun, zafinancuje téměř z poloviny dotace z Ministerstva životního...
25.03.2015 13:14
  Účelem akce, navazující na studii zpracovanou v květnu 2011 společností VRV a.s., je zlepšení současného neutěšeného stavu území v lokalitě „Na Vysoké“. Zadavatelem akce je Město Říčany. Připravovaný záměr spočívá v revitalizaci toku a vybudování průtočné tůně a v přetvoření přilehlých...
22.03.2015 13:05
  Provedený výzkum výskytu rybích společenstev se soustředil na zalesněnou nivu Říčanského potoka, protékající přírodní památkou Obora v Uhříněvsi o rozloze 34,9 ha, která se nachází mezi Uhříněvsí a Netlukami. V případě Říčanského potoka nelze v současnosti hovořit o společenstvu...
15.03.2015 08:11
Protože retenční nádrž byla postavena jako čistě technické vodní dílo, což je patrné zejména na monstrózních betonových objektech nádrže, nebylo řešeno její zapojení do okolní krajiny. Časem sice došlo k částečnému zpřírodnění a zapojení do okolí, ale i tak nádrž nesplňuje současné požadavky na...
1 | 2 >>

Kontakt

Sousedé 2014
103 00 Praha - Kolovraty
info@sousede2014.cz